KGR-Sitzung am 20.10.20 in Hasenweiler

Schnappschuss (2020-10-09 09.01.40)

KGR-Sitzung am 20.10.20 in Ringgenweiler

Schnappschuss (2020-10-08 17.08.26)

KGR-Sitzung am 20.10.20 in Esenhausen

Schnappschuss (2020-10-08 17.06.21)

KGR-Sitzung am 14.10.20 in Zußdorf

Schnappschuss (2020-10-08 07.14.13)

KGR-Sitzung am 13.10.20 in Pfärrenbach

Schnappschuss (2020-10-02 06.55.15)